Návštevnost

  O farnosti

  AAA

  Farská obec Torysa sa rozprestiera na oboch brehoch  horného toku rieky Torysa.

   

              Prvé počiatky udomácnenia sa kresťanstva na území terajšej Torysy siahajú do konca 13. storočia. Stredoveké mestečko Torysa bolo administratívnym a cirkevným centrom horného Šariša, dokonca dalo meno archidiakonátu /dekanátu/, ktorý vznikol tu v Šarišskej stolici. Najprv patrilo do Spišského prepošstva v Ostrihomskej arcidiecéze, potom od roku 1336 do Jágerskej diecézy a od roku 1804 do Košickej diecézy.

   

             Nevie sa presne, v ktorom roku bol postavený prvý farský kostol v Toryse. Je isté, že v 13. storočí už stál a bol zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii. Starobylý gotický kostol pri opravenom kaštieli gróf Tomáš Szirmay zväčšil a 2. mája 1774 ho k úcte sv. Kataríny benedikoval dekan Mikuláš Pelšik.

   

          Tento starobylý farský kostol, ktorý autor kanonickej vizitácie podrobne opisuje, bol nečakane zmietnutý zo zeme po dlhotrvajúcich dažďoch katastrofálnou povodňou. Stalo sa to v dňoch 24., 25. a 26. augusta 1813. Torysa ostala bez kostola. Ľudia sa schádzali na cintoríne, kde stála kaplnka. Košický biskup vyzval patróna grófa Tomáša Szirmayho, aby postavil nový kostol. A on ho dal postaviť na „vyšnom konci“, aby ho už voda viac nevzala. Kostol bol postavený v  klasicistickom slohu v roku 1844.

   

  Gróf Tomáš Szirmay zomrel 13. 12. 1847.  Pochovaný je v severovýchodnej kaplnke v krypte.

   

              V roku 1921 bol celý kostol vymaľovaný majstrom Maximiliánom Kurthom. Vtedy pribudla na priečelí empory v podveží maľba, ktorá zobrazuje povodňové udalosti a slávnosť odovzdania nového kostola.

   

              Pretože interiér kostola nevyhovoval požiadavkám pokoncilovej liturgie a bol značne zanedbaný, pristúpili sme v roku 2003 k rozsiahlej úprave a rekonštrukcii

   

  Kostol  a jeho oltár bol slávnostne konsekrovaný  27. augusta 2006 Mons. Alojzom Tkáčom, košickým arcibiskupom – metropolitom. 

   

  Do farnosti Torysa patrí aj filiálna obec Oľšov, ktorá leží v údolí potoka Hanovec, tri kilometre severovýchodne od farskej obce Torysa.

   

              V Oľšove historické pramene spomínajú kostol, v ktorom pred rokom 1330 pôsobil farár Václav a v roku 1330 farár Mikuláš. Kostol zasvätený apoštolom Šimonovi a Júdovi, jestvoval v 15. a aj v 16. storočí.

   

              V čase reformácie, ako uvádza kronika na fare v Toryse, filiálka Oľšov podľahla viacerým zmenám. Počas reformácie kostol zabrali evanjelici. Potvrdzoval to donedávna nápis na starom oltári. V roku 1749 bol kostol evanjelikom odňatý, vrátený katolíkom a bol pripojený ako filiálny ku farnosti Krivany. V roku 1753 nastala zmena a Oľšov sa stal filiálkou farnosti Šarišské Dravce. Od roku 1823 sa Oľšov stáva filiálkou farnosti Torysa

   

              Pretože tento kostol v súčasnosti napriek menším úpravám nespĺňal požiadavky nových liturgických smerníc II. vatikánskeho koncilu, ale aj  z kapacitných dôvodov sme v roku 2002 pristúpili k radikálnej úprave celej stavby. Z pôvodného kostola ostala sakristia, ktorá bola vystavená v roku 1978 a malá časť apsidy vo svätyni. Loď bola zbúraná a na jej mieste postavená nová zvonovitého tvaru. 

   

              Pred kostolom z južnej strany bola postavená Lurdská jaskyňa z hubošovského kameňa - andezitu.

   

              Kostol a jeho oltár slávnostne konsekroval 8. augusta 2004 Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup – metropolita.