Návštevnost

  POHREB

  AAA

  Kresťanský pohreb

   

  Ak bol zosnulý na zemi členom cirkvi, a pokiaľ nedal za života najavo opačný postoj, má právo na kresťanský pohreb. Obrad pohrebu vyjadruje veľkonočný ráz kresťanskej smrti. Pohrebnými obradmi Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telu ako chrámu Ducha Svätého a súčasne pozostalým prináša útechu nádeje. Cirkev odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať do zeme; nezakazuje však kremáciu, pokiaľ nebola zvolená ako protest proti kresťanskému učeniu o vzkriesení (porov. KKC 1176).

   

  Vybavovanie a priebeh pohrebných obradov v našej farnosti
              

  Pozostalí čím skôr nahlásia pohreb na farskom úrade osobne alebo telefonicky.

  Ďalej je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom List o prehliadke mŕtveho, potvrdený na matičnom úrade. Stačí kópia. Príbuzní pozvú jednu z organistiek, aby viedla spev pri obrade.  

  Keďže v našej farnosti spravidla sú pohrebné obrady spojené so sv. omšou, veľmi sa odporúča aby blízki príbuzní prijali aj sviatosť zmierenia.

   

  V deň pohrebných obradov príbuzní asi dve hodiny pred samotným obradom prenesú truhlu s nebohým do obradnej sieni, kde sa naposledy rozlúčia. Podobne pomáhajú pri prenesení truhly s nebohým k hrobovému miestu.

  Po záverečných obradoch nasleduje krátke rozlúčenie, zo strany príbuzných a poďakovanie, prípadne pozvanie na kar.

  Nasleduje pohrebná sv. omša za nebohého v kostole.